മെറ്റാലെക്സ് തായ്‌ലൻഡ്

news1

Metalex തായ്‌ലൻഡ് സന്ദർശിക്കാൻ സ്വാഗതം

വിലാസം:88ബംഗ്ന-ട്രാഡ് റോഡ്(കിമീ.1).ബംഗ്ന, ബാങ്കോക്ക് 10260, തായ്‌ലൻഡ്

സമയം:20-23 നവംബർ2019

ബൂത്ത് നമ്പർ101, BJ29


പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച്-01-2022